Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i innych podmiotów korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.homejob.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.

Polityka Prywatności Serwisu ma charakter informacyjny.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Magdalena Felczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Homejob Magdalena Felczak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), adres: ul. Kabacki Dukt 2/39, 02-798 Warszawa, NIP: 8791529562, REGON: 871202901, adres poczty elektronicznej: kontakt@homejob.pl, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu internetowego.

Do kogo adresowana jest Polityka Prywatności? 

Do Użytkowników i innych podmiotów korzystających z serwisu internetowego, jeżeli: 

 • Odwiedzają Państwo lub korzystają z Serwisu internetowego, w tym korzystają Państwo z Usług, w tym Usług elektronicznych udostępnionych w ramach Serwisu, takich jak możliwość utworzenia konta kandydata do pracy lub konta pracodawcy, zapisania się do Newslettera, możliwość dodania komentarza na blogu, możliwość przesłania wiadomości do Administratora przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego i inne opisane w regulaminie Serwisu udostępnionym przez Administratora, bądź jeżeli odwiedzacie Państwo profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube) („Użytkownik”); 
 • są Państwo Użytkownikem (w tym również potencjalnym) korzystającym z usług i produktów oferowanych przez Administratora, bądź (w tym również potencjalnym) dostawcą, podwykonawcą lub innym kontrahentem Administratora („Kontrahent”); 
 • są Państwo reprezentantem Kontrahenta, osobą fizyczną działającą z ramienia Kontrahenta lub osobą kontaktową ze strony Kontrahenta, w tym w szczególności jego pracownikiem lub współpracownikiem („Osoba Kontaktowa”); 
 • kontaktują się Państwo z nami telefonicznie lub SMS-wo, poprzez wiadomości e-mail, poprzez formularz kontaktowy dostępny w ramach Serwisu, pocztą tradycyjną, bądź to Administrator kontaktuje się z Państwem w ww. sposób („Osoba Kontaktująca się”).

Kiedy i jakiego rodzaju Państwa dane osobowe są gromadzone w ramach Serwisu?

W ramach Serwisu Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących przypadkach: 

 • gdy korzystają Państwo z Serwisu poprzez zarejestrowanie się oraz logowanie do konta Kandydata do pracy – wówczas przetwarzane są następujące dane osobowe: 
 • dowolnie obrany login,
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail (widoczny tylko dla Administratora),
   • zdjęcie do CV (wizerunek),
   • kategorie poszukiwanej pracy, 
   • miejscowość, w której szukają Państwo pracy,

 (powyższe dane osobowe widoczne są w profilu Użytkownika w ramach Serwisu, wyłącznie przez Państwa, administratora portalu oraz pracodawców, na których oferty pracy wyślecie swoją aplikację);

 • gdy korzystają Państwo z Serwisu poprzez zarejestrowanie się oraz logowanie do konta Pracodawcy – wówczas przetwarzane są następujące dane osobowe:
   • nazwa Użytkownika,
   • adres e-mail,
   • NIP,
   • opis firmy,
   • logo,
   • adres internetowy strony www,
   • telefon kontaktowy,
   • branża,
   • social media.
 • gdy korzystają Państwo z formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu – wówczas przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail, temat wiadomości oraz inne zamieszczone w polu „Napisz wiadomość”;
 • gdy korzystają Państwo z usługi Newslettera – wówczas przetwarzane są następujące Państwa dane osobowe: adres e-mail.

Administrator informuje, że dane osobowe przekazywane w ramach Usługi Newslettera (podczas wypełniania formularza dotyczącego zapisu na newsletter), przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Spowodowane jest to korzystaniem przez Administratora z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot znajdujący się w państwie trzecim – w Stanach Zjednoczonych. MailChimp gwarantuje poufność danych zapisywanych w swoich bazach.

 • Gdy korzystają Państwo z systemu komentarzy – w celu dodania komentarza na blogu, należy zarejestrować się i założyć konto pracodawcy lub kandydata. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu. Można wystosować do Administratora prośbę o usunięcie komentarza poprzez napisanie prośby na adres: kontakt@homejob.pl 

Usunięcie komentarza spowoduje jednocześnie usunięcie danych z serwisu. 

Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne? Czy podanie tych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Jeżeli podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest związane z: 

 • korzystaniem z Serwisu, w tym poprzez utworzenie konta kandydata do pracy lub konta pracodawcy – wówczas ich podanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem utworzenia takiego konta w ramach Serwisu (podanie niektórych z danych osobowych jest obowiązkowe przy utworzeniu takiego konta, a niektórych nieobowiązkowe),
 • zawarciem umowy z Administratorem – wówczas ich podanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy z Administratorem;
 • kontaktowaniem się z Administratorem – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem w obranym przez Państwa celu, a tym samym brak możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytania;
 • otrzymywaniem informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie nieotrzymywanie przez Państwa informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym np. wiadomości Newsletter;
 • odwiedzaniem Serwisu lub profili Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube) – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu lub mediów społecznościowych (np. brak możliwości pozostawienia komentarza, brak możliwości wyświetlania postów Administratora w ramach aktualności na Państwa kontach / profilach w mediach społecznościowych, brak możliwości zaznaczenia „Lubię to”, „Polecam” itp.) 

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo Administrator przetwarza Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następującym celu, na następującej podstawie prawnej oraz w następującym okresie:

 1. w celu oraz w zakresie niezbędnym do utworzenia oraz utrzymywania konta kandydata do pracy lub konta pracodawcy w ramach Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed utworzeniem takiego konta, w tym w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zapewnienia Użytkownikowi przez Administratora obsługi po utworzeniu takiego konta – 

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest jego niezbędność do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną (umowy utworzenia i prowadzenia konta w ramach Serwisu) lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umów zawartych przez Kontrahenta z Administratorem lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

– w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z takiej umowy zawartej przez niego Użytkownikiem (tj. czas utrzymywania takiego konta w ramach Serwisu);

 1. w celu oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej przez Kontrahenta z Administratorem lub do podjęcia działań na żądanie Kontrahenta przed zawarciem takiej umowy, w tym w celu rozpatrywania składanych przez Kontrahenta reklamacji oraz zapewnienia Kontrahentowi przez Administratora obsługi po zawarciu takiej umowy w związku ze świadczonymi usługami, bądź w celu złożenia przez Administratora reklamacji do Kontrahenta w związku z usługami świadczonymi przez Kontrahenta na rzecz Administratora – 

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest jego niezbędność do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umów zawartych przez Kontrahenta z Administratorem lub do podjęcia działań na żądanie Kontrahenta przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – 

– w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z takiej umowy zawartej przez niego z Kontrahentem;

 1. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych (wystawieniem lub księgowaniem faktur) oraz obowiązków archiwizacyjnych – 

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – 

– w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres, w którym obowiązujące przepisy prawne nakazują Administratorowi przechowywać Państwa dane osobowe, np. w celach rachunkowych czy podatkowych, czyli nie dłużej niż okres 5 (pięć) lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało dane zobowiązanie podatkowe;

 1. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi przez Administratora 

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego praw – 

– w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umów zawartych przez Administratora z Kontrahentami (który zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wynosi obecnie 6 (sześć) lat, w odniesieniu do roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 (trzy) lata, zaś w odniesieniu do roszczeń o zapłatę wynagrodzenia z umowy o świadczenie usług 2 (dwa) lata) oraz dodatkowy okres 6 (sześciu) miesięcy po upływie okresu przedawnienia;

 1. w celu kontaktowania się przez Administratora z Osobami Kontaktowymi w sprawach bieżących (np. ustalenia dotyczące prowadzonej współpracy, udzielanie odpowiedzi na pytania itp.) w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów zawartych przez Administratora z Kontrahentami – 

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na konieczności kontaktowania się z Osobami Kontaktowymi i Kontrahentami w związku z zawieraniem lub koniecznością realizacji umowy zawartej przez Administratora z Kontrahentami – 

– w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z umów zawartych przez niego z Kontrahentami, w tym do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów (który zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wynosi obecnie 6 (sześć) lat, w odniesieniu do roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 (trzy) lata, zaś w odniesieniu do roszczeń o zapłatę wynagrodzenia z umowy o świadczenie usług 2 (dwa) lata).

 1. w celach marketingowych Administratora, w tym poprzez wysyłkę informacji handlowych, ofert usług lub produktów Administratora, opisów usług i produktów Administratora, informacji branżowych, jak również wiadomości typu Newsletter, w ramach którego prezentowane są informacje handlowe, oferty usług lub produktów Administratora, opisy usług i produktów Administratora, informacji branżowych – 

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na realizacji przez Administratora marketingu bezpośredniego – 

– w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji przez Administratora ww. celu, czyli przez okres prowadzenia przez Administratora działań marketingu bezpośredniego, jednakże w żadnym wypadku nie dłużej niż: 

(i) do dnia skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych lub 

(ii) w zakresie przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wiadomości e-mail – do dnia skutecznego cofnięcia przez Państwo uprzedniej i wyraźnej Zgody Marketingowej na powyższe;

 1. w celu kontaktowania się przez Administratora z Osobami Kontaktującymi się, w szczególności pocztą tradycyjną, e-mailem, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy udostępniony w ramach Serwisu, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane Administratorowi pytania dotyczące jego działalności gospodarczej –

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z Osobami Kontaktującymi się w jakiejkolwiek sprawie, w tym na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej –

– w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia przez Administratora kontaktu z Państwem, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub skutecznego zrealizowania obranego przez Państwo innego celu kontaktu;

 1. w celu prowadzenia przez Administratora jego profili w ramach mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube), w tym w celu interakcji z Administratorem z wykorzystaniem mediów społecznościowych 

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu usług, produktów i marki Administratora, informowaniu o wydarzeniach i eventach branżowych lub związanych z działalnością Administratora oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką i branżą Administratora – 

– w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora swoich oficjalnych profili / kont / fanpage w mediach społecznościowych, jednakże nie dłużej niż do momentu, w którym Państwo podejmą odpowiednie działanie skutkujące usunięciem Państwa danych osobowych z naszych profili / kont / fanpage (np. usuną Państwo swój komentarz lub swoje polubienie);

 1. w celach analitycznych i statystycznych Administratora 

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności naszego Serwisu – 

– w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora analiz i statystyk w ramach Serwisu.

Jakie są Państwa prawa? 

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. prawo do wycofania zgody – ilekroć Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), może ona zostać przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny, co jednakże nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przez niego przetwarzane, czy nie; jeśli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo żądać do nich dostępu oraz informacji związanych z ich przetwarzaniem, m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp.), jak również uzyskania kopii danych;
 3. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do żądania sprostowania, poprawienia, uaktualnienia niedokładnych Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, i takie sprostowanie będzie dokonane bez zbędnej zwłoki; biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia;
 4. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, jednakże tylko w sytuacjach określonych przepisami RODO (np. gdy Państwa dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź były przetwarzane niezgodnie z prawem) i takie usunięcie będzie dokonane bez zbędnej zwłoki;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w każdym z następujących przypadków: (i) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Państwo żądają ograniczenia zamiast usunięcia danych; (iii) Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do korzystania z roszczeń obronnych lub prawnych lub (iv) sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych osobowych a Administrator weryfikuje zasadność Państwa sprzeciwu; 
 6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych – ilekroć Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku, gdy jest ono niezbędne do zawarcia lub wykonania przez Administratora umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub ma podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora danych osobowych, które Państwo mu przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie i mają Państwo prawo do przekazania tych danych do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe; 
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych – ilekroć Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku, gdy jest ono niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w każdej chwili, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, których sprzeciw dotyczy, z uwzględnieniem profilowania; w takiej sytuacji Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będzie w stanie przedstawić prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które będą nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i swobód lub przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; 

ponadto w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim. 

W celu realizacji swoich praw mogą Państwo w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres miejsca prowadzenia działalności Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Jak złożyć skargę do organu nadzorczego? 

Jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie zabezpieczenia stosuje Administrator w celu ochrony danych osobowych zbieranych przez Serwis? 

Wszystkie przetwarzane przez Administratora dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami Państwo nie zachowacie zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinniście Państwo zachować w poufności swój login i swoje hasło umożliwiające zalogowanie się do Państwa konta kandydata do pracy lub konta pracodawcy w ramach Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim. 

Technologie śledzące, informacje techniczne

 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających z Serwisu.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu internetowego. 
 5. Administrator w sposób automatyczny rejestruje dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Serwisu internetowego.
 6. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: 
 1. home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin NIP: 8522103252, KRS: 0000431335, – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany Sklep,
 2. Bożena Trzaskowska, A&M Finanse Bożena Trzaskowska, ul. Bukowińska 24a lok.77, 02-703 Warszawa, NIP: 5211139157 – w celu realizacji obowiązku rozliczeń podatkowych i księgowości,
 3. Kreacja24.PL Beata Kabycz-Olejniczak, Aurea Business House, ul. Niebieska 3/32, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, NIP: 7541223867 –  w celu obsługi informatycznej i marketingowej Serwisu,  
 4. FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393 – w celu korzystania z systemu mailingowego Freshmail, służącego do wysyłki newslettera
 5. PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87 – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych oraz za pomocą karty płatniczej.
 1. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Użytkownika w ramach strony internetowej Serwisu:
 1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu oraz obsługi narzędzia Google Ads; informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245,
 2. piksel konwersji Facebooka (fragment kodu JavaScript) – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej Serwisu oraz zarządzania reklamami na Facebooku; informacje przetwarzane w ramach piksela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej osoby. Więcej informacji związanych z wykorzystaniem przez Facebooka danych zbieranych poprzez piksel znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 
 3. Piksel Linkedina – w celu przeprowadzania zaawansowanej analityki w LinkedIn Recruiter, dotyczącej tego, kto obserwuje i reaguje na działania na stronie firmowej na Linkedin. Wszystkie dane są szyfrowane. Plik cookie przeglądarki LinkedIn jest przechowywany w przeglądarce użytkownika, dopóki użytkownik nie usunie pliku cookie lub wygaśnie plik cookie (istnieje stopniowe wygaśnięcie sześciu miesięcy od czasu ostatniego załadowania piksela konwersji przez przeglądarkę użytkownika). Użytkownicy mogą w dowolnej chwili zablokować lub usunąć pliki cookie. Więcej informacji związanych z wykorzystaniem przez Facebooka danych zbieranych poprzez piksel znajduje się tutaj: https://www.linkedin.com/help/recruiter/answer/105877/piksel-konwersji-zadan-linkedin-czesto-zadawane-pytania?lang=pl
 1. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram czy LinkedIn. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik kliknie np. w przycisk „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
 2. Serwis może zawierać linki do stron internetowych należących lub administrowanych przez podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych przez te podmioty trzecie w ramach innych stron internetowych, w tym za polityki prywatności, klauzule informacyjne i inne tego typu dokumenty umieszczone na tych stronach internetowych.

Pliki cookies

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. 
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Administrator w ramach Serwisu internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, 
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, 
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez Użytkowników,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu internetowego do Użytkownika.
 1. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics oraz w celu obsługi narzędzia Google Ads (administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
 2. popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 3. popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.linkedin.com (administrator cookies zewnętrznego: Linkedin z siedzibą w USA).
 1. Google LLC oraz Facebook Inc są podmiotami z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych oraz przystąpiły do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do Privacy Shield.
 2. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowej, takiej jak subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tej funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy YouTube.
 3. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. 
 4. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego Serwisu internetowego.
 5. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 6. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu internetowego.
 7. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.  
 8. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 9. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu internetowego umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

Zmiany Polityki Prywatności

W przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia przez Administratora Serwisu lub procesów obsługi Kontrahentów.

Administrator gwarantuje, że wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

Informacja o zmianie Polityki Prywatności będzie udostępniona w ramach Serwisu nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obowiązywania zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności – 19 lutego 2020 roku.