REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO www.homejob.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument zatytułowany „Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.homejob.pl” („Regulamin”) określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panią Magdalenę Felczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Homejob Magdalena Felczak, adres: ul. Kabacki Dukt 2/39, 02-798 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 8791529562 („Administrator”) oraz do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 23416, za pośrednictwem serwisu internetowego udostępnionego przez Administratora pod adresem: www.homejob.pl („Serwis”) 
 2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 123, 730 z późniejszymi zmianami) („Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Celem Serwisu jest propagowanie świadczenia pracy w oparciu o różne formy prawne, pracy zdalnej, elastycznej oraz niepełnoetatowej. Ponadto, celem Serwisu jest aktywizacja zawodowa kobiet, w szczególności matek oraz osób niepełnosprawnych. Administratorowi w szczególności przyświeca idea tworzenia takich warunków na rynku pracy, które pomagają i umożliwiają łączenie życia zawodowego i osobistego.
 4. Osoba fizyczna odwiedzająca lub korzystająca z funkcjonalności Serwisu, jak też korzystająca z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną w ramach Serwisu („Użytkownik”) zobowiązana jest, przed rozpoczęciem odwiedzania i korzystania z Serwisu oraz powyższych usług, a w szczególności przed założeniem w ramach Serwisu konta Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie, zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, nie powinien odwiedzać, ani korzystać z Serwisu oraz powyższych usług.
 5. W zakresie usługi konta pracodawcy, o której mowa w postanowieniu § 2 ust. 1 lit. b Regulaminu, Użytkownikiem może być również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ma możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę lub nawiązania z osobą fizyczną prowadzącą lub nieprowadzącą działalności gospodarczej współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. 
 6. Serwis (z wyłączeniem stron, do których prowadzą ewentualne linki zamieszczone w ramach Serwisu) jest prowadzony przez Administratora. Serwis może zawierać odesłania (np. w formie linków aktywnych, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą lub są bezpośrednio lub pośrednio związane z treściami zamieszczonymi przez Administratora w ramach Serwisu. W szczególności Użytkownicy korzystający z usługi konta pracodawcy, o której mowa w postanowieniu § 2 ust. 1 lit. b Regulaminu, mogą zamieszczać w ramach Serwisu odesłania do ich własnych stron internetowych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Administrator jest administratorem tych innych strony internetowych, czy też jest w jakikolwiek sposób powiązany (w tym kapitałowo, osobowo, czy też umownie) z takimi stronami internetowymi lub ich administratorami, a tym samym nie oznacza to, że odpowiada za treści zamieszczone w ramach tych stron internetowych.

§ 2. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy nieodpłatnie lub odpłatnie drogą elektroniczną (w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie następujące usługi: 
 1. usługę tworzenia konta kandydata, która polega na możliwości założenia przez osobę fizyczną poszukującą oferty pracy („Kandydat”) konta w ramach Serwisu („Konto Kandydata”); usługa Konta Kandydata jest świadczona przez Administratora nieodpłatnie;  
 2. usługę tworzenia konta pracodawcy, która polega na możliwości założenia przez osobę fizyczną prowadzącą lub nieprowadzącą działalności gospodarczej, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mają możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę lub nawiązania z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną („Pracodawca”), konta w ramach Serwisu („Konto Pracodawcy”), umożliwiającego zamieszczenie w ramach Serwisu ogłoszenia o poszukiwaniu kandydata do pracy lub do współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną („Ogłoszenie”); samo utworzenie Konta Pracodawcy w ramach Serwisu jest nieodpłatne, jednakże opłacie podlega zamieszczanie Ogłoszeń zgodnie z obowiązującym cennikiem udostępnianym przez Administratora w ramach Serwisu, przy czym Administrator może również wprowadzić możliwość zamieszczania Ogłoszeń nieodpłatnie w niektórych okresach promocyjnych ustalanych przez Administratora, na zasadach określnych w odrębnych regulaminach promocji udostępnianych przez Administratora w Serwisie;
 3. usługę informacyjną, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, które są udostępniane za pośrednictwem Serwisu w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym; usługa informacyjna jest świadczona przez Administratora nieodpłatnie;
 4. usługę wyszukiwania, która polega na umożliwieniu Użytkownikowi zdalnego wyszukiwania, sortowania i wyświetlania Ogłoszeń zawartych w Serwisie; usługa wyszukiwania jest świadczona przez Administratora nieodpłatnie;
 5. usługę pobierania, która polega na umożliwieniu Użytkownikowi pobierania fragmentów treści lub całych plików udostępnionych w Serwisie oraz na umożliwieniu Pracodawcy pobrania CV i materiałów związanych z rekrutacją (np. listu motywacyjnego) przesłanego przez Kandydata do Pracodawcy przez Serwis Homejob.pl ze skierowaniem go poprzez przycisk Aplikuj umieszczony przy Ofercie pracy bezpośrednio na adres mailowy wskazany przez pracodawcę w ogłoszeniu lub przez podłączony system rekrutacyjny pracodawcy – w zależności od tego, jaką opcję pracodawca wybierze; usługa pobierania jest świadczona przez Administratora nieodpłatnie;
 6. usługę kontaktu, która polega na (i) umożliwieniu Użytkownikowi wysłania do Administratora zapytania lub prośby o podjęcie kontaktu w dowolnym celu poprzez wykorzystanie elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego w ramach Serwisu oraz (ii) umożliwieniu wysłania w ramach Serwisu wiadomości przez Pracodawcę do Kandydata, który odpowiedział na Ogłoszenie Pracodawcy lub wysłaniu wiadomości przez Kandydata do Pracodawcy, na Ogłoszenie którego Kandydat odpowiedział; usługa kontaktu jest świadczona przez Administratora nieodpłatnie; 
 7. usługę Newsletter, która polega na przesyłaniu przez Administratora do Użytkowników, którzy dokonali zapisu na Newsletter przy wykorzystaniu dedykowanego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, jak również podali swój adres e-mail (a tym samym wyrazili swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Administratora w rozumieniu przepisu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), informacji określonych w postanowieniu § 5 ust. 1 Regulaminu; usługa Newsletter jest świadczona przez Administratora nieodpłatnie; 
 8. usługę komentowania, która polega na możliwości pozostawieniu przez Użytkownika jego komentarza do określonej treści zamieszczonej w Serwisie, zwłaszcza w zakładce „Blog”, która następnie będzie udostępniona przez Administratora w ramach Serwisu, do nieograniczonego kręgu odbiorców oraz przypisana do komentowanej przez Użytkownika treści zawartej w Serwisie, w tym również wraz z przypisaniem autorstwa komentującego Użytkownika (poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska, nicka lub adresu e-mail), usługa komentowania jest świadczona przez Administratora nieodpłatnie;

(pojedynczo „Usługa” lub łącznie „Usługi”).

 1. Administrator zastrzega również, że w ramach Serwisu mogą być świadczone również dodatkowe usługi odpłatne dla pracodawców / partnerów, w tym m.in. kampanie w zakresie Employer Branding i inne podobne, przy czym szczegółowe zasady i warunki świadczenia takich dodatkowych usług będą każdorazowo regulowane odrębnymi regulaminami lub umowami zawartymi przez Administratora z każdym z kontrahentów. Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany współpracą z Administratorem w powyższym zakresie, to powinien skontaktować się z Administratorem w sposób określony w § 13 Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika odpowiednich czynności w ramach Serwisu, takich jak: (i) wejście do Serwisu oraz założenie Konta Kandydata lub Konta Pracodawcy (Usługa Konta Kandydata oraz Usługa Konta Pracodawcy); (ii) wejście do Serwisu oraz przeglądanie jego treści (Usługa informacyjna); (iii) wpisanie hasła do wyszukiwarki lub ustawienie parametrów wyszukiwania zaawansowanego (Usługa wyszukiwania); (iv) pobranie określonych treści lub plików (Usługa pobierania); bądź (v) prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie odpowiedniego formularza elektronicznego zamieszczonego w ramach Serwisu dedykowanego do danej Usługi (Usługa kontaktu, Usługa Newsletter oraz Usługa komentowania). 
 3. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej, Usługi wyszukiwania, Usługi pobierania lub Usługi kontaktu za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas oznaczony, a mianowicie na czas faktycznego korzystania przez Użytkownika z danej Usługi. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z odwiedzania oraz korzystania z Serwisu, jak też korzystania z Usługi informacyjnej, Usługi wyszukiwania lub Usługi pobierania świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. 
 4. Umowa o świadczenie Usługi Konta Kandydata, Usługi Konta Pracodawcy, Usługi Newsletter oraz Usługi komentowania za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

§ 3. Usługa Konta Kandydata

 1. Z Usługi Konta Kandydata może skorzystać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, czyli osoba, która ukończyła 18. rok życia.
 2. W ramach Usługi Konta Kandydata, Użytkownik ma możliwość dokonania swojej rejestracji w ramach Serwisu, a tym samym utworzenia w ramach Serwisu Konta Kandydata. W tym celu Użytkownik powinien uzupełnić formularz elektroniczny udostępniony przez Administratora w ramach Serwisu. 
 3. W celu dokonania rejestracji w Serwisie oraz utworzenia Konta Kandydata w ramach Serwisu Użytkownik będący Kandydatem jest zobowiązany do podania następujących swoich danych osobowych: 
 1. dowolnie obrany login Kandydata; 
 2. adres e-mail Kandydata.

W celu uzyskania możliwości odpowiadania w ramach Serwisu na Ogłoszenia (aplikowania na Ogłoszenia) zamieszczone przez Pracodawców oraz przesyłania im swoich dokumentów aplikacyjnych, Kandydat musi uzupełnić swój profil zawodowy, w ramach którego musi podać 

 • imię i nazwisko (obligatoryjne) 
 • zdjęcie (fakultatywne)
 • kategorie szukanej pracy (fakultatywne)
 • miejscowość, gdzie szukają pracy (fakultatywne)
 1. Dostęp do Konta Kandydata jest zabezpieczony indywidualnym loginem i hasłem dostępowym. Administrator podejmuje działania mające na celu zapobieganiu dostępu do Konta Kandydata przez osoby niepowołane (inne niż sam Kandydat). Jednakże te działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sam Kandydat nie zachowuje odpowiednich zasad bezpieczeństwa. W szczególności Kandydat powinien zachować w poufności swoje hasło dostępowe umożliwiające zalogowanie się do Konta Kandydata w ramach Serwisu i nie udostępniać go osobom trzecim. Administrator informuje, że nie zwraca się do Kandydata o jego podanie, za wyjątkiem sytuacji, w której Kandydat loguje się do swojego Konta Kandydata w ramach Serwisu. Ponadto w celu uniemożliwienia korzystania z Konta Kandydata w ramach Serwisu przez osoby nieupoważnione i niepowołane, Kandydat jest zobowiązany do dokonania niezwłocznego wylogowania się z Konta Kandydata po zakończeniu korzystania z Serwisu. W szczególności Kandydat powinien zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z funkcjonalności automatycznego zapisywania loginów i haseł dostępnych w ramach niektórych programów komputerowych. 
 2. Każdorazowe logowanie się do Konta Kandydata wymaga podania ważnego hasła dostępowego ustanowionego przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie lub podczas procedury zmiany hasła, zgodnie z postanowieniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
 3. Użytkownik posiadający aktywne Konto Kandydata w ramach Serwisu ma możliwość odzyskania utraconego lub zapomnianego hasła dostępowego do logowania się do Konta Kandydata. W tym celu Użytkownik powinien wejść na podstronę Serwisu obejmującą okno do logowania się do Konta Kandydata, dostępną pod adresem: www.homejob.pl, a następnie kliknąć w napis „Zapomniałeś hasła?”, co spowoduje przeniesienie Użytkownika do dalszej podstrony Serwisu, a ramach której należy wpisać swój adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie. Wówczas na powyższy adres e-mail zostanie przesłana Użytkownikowi automatyczna wiadomość e-mail z linkiem do podstrony Serwisu obejmującej formularz elektroniczny umożliwiający wprowadzenie nowego hasła dostępowego. Nowe hasło dostępowe będzie aktywne automatycznie, niezwłocznie po jego ustanowieniu przez Użytkownika. 
 4. Dokonanie rejestracji w Serwisie oraz utworzenie Konta Kandydata wymaga również dokładnego zapoznania się oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu, jak również zapoznania się z Polityką Prywatności Administratora. Linki do obu powyższych dokumentów będą udostępnione rejestrującemu się Kandydatowi wraz z formularzem elektronicznym służącym do rejestracji w Serwisie. Akceptacji postanowień Regulaminu Kandydat dokonuje poprzez zaklikanie odpowiedniego checkbox’u pod powyższym formularzem elektronicznym.
 5. Wszystkie dane osobowe i informacje, w tym również portfolio, podane przez Kandydata w ramach rejestracji i tworzenia Konta Kandydata lub w późniejszym terminie korzystania z Serwisu przez Kandydata, tworzą profil Kandydata, który będzie mógł być udostępniony przez Administratora wyłącznie tym Pracodawcom zarejestrowanym w Serwisie, na Ogłoszenia których Kandydat odpowie. Taki Pracodawca będzie miał możliwość przeglądania profilu zawodowego Kandydata, który odpowie na jego Ogłoszenie oraz skontaktować się z nim poprzez wysłanie wiadomości w ramach Serwisu (w ramach Usługi kontaktu). Tworząc Konto Kandydata, Kandydat przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na powyższe udostępnienie jego profilu zawodowego Pracodawcom zarejestrowanym w Serwisie zgodnie z powyższym opisem.
 6. Kandydat ma możliwość dokonania zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych i informacji podanych przez niego w jego profilu poprzez kliknięcie w przycisk „Edycja profilu”. 
 7. W ramach Usługi Konta Kandydata Kandydat ma możliwość odpowiedzi na Ogłoszenie zamieszczone przez Pracodawcę w ramach Serwisu oraz możliwość kontaktowania się z Pracodawcą poprzez wysyłanie wiadomości – przycisk „Wyślij prywatną wiadomość”. Ponadto kontakt z Kandydatem może również zostać podjęty przez Pracodawcę, który otrzymał od danego Kandydata odpowiedź na zamieszczone przez siebie Ogłoszenie. W tym celu Pracodawca musi wejść w aplikację Kandydata i kliknąć przycisk „Wyślij prywatną wiadomość”. W celu przesłania lub odebrania wiadomości od Pracodawcy Kandydat powinien wejść do zakładki „Wiadomości” w ramach swojego Konta Kandydata. 
 8. Kandydat jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Kandydata w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny, poprzez wejście na swoje Konto Kandydata w ramach Serwisu, wybrania opcji „Edytuj profil” oraz naciśnięcie przycisku „Usuń konto”.
 9. Usługa Konta Kandydata jest świadczona przez Administratora bezpłatnie.

§ 4. Usługa Konta Pracodawcy

 1. Z Usługi Konta Kandydata może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca lub nieprowadząca działalności gospodarczej, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ma możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę lub nawiązania z osobą fizyczną współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną.
 2. W ramach Usługi Konta Pracodawcy, Użytkownik ma możliwość dokonania swojej rejestracji w ramach Serwisu, a tym samym utworzenia w ramach Serwisu Konta Pracodawcy. W tym celu Użytkownik powinien uzupełnić formularz elektroniczny udostępniony przez Administratora w ramach Serwisu pod następującym adresem: www.homejob.pl/zarejestruj.
 3. W celu dokonania rejestracji w Serwisie oraz utworzenia Konta Pracodawcy w ramach Serwisu Użytkownik będący Pracodawcą jest zobowiązany do podania następujących swoich danych (które w przypadku, gdy Pracodawca jest osobą fizyczną, stanowią jego dane osobowe): 
 • nazwa – (obligatoryjne)

Ponadto, dokonując rejestracji w Serwisie i tworząc Konto Pracodawcy, Użytkownik będący Pracodawcą może dobrowolnie podać swoje dodatkowe dane (które w przypadku, gdy Pracodawca jest osobą fizyczną, stanowią jego dane osobowe), które są opcjonalne / nieobowiązkowe:

 • logo – (fakultatywne)
 • adres – (fakultatywne)
 • strona www – (fakultatywne)
 • branża – (fakultatywne)
 • opis firmy – (fakultatywne)
 • social media – (fakultatywne)

Ponadto celem prawidłowego utworzenia Konta Pracodawcy, powinien on również obrać swój indywidualny login oraz hasło dostępowe, które powinno się składać co najmniej z 6 (sześciu) znaków.

 1. Dostęp do Konta Pracodawcy jest zabezpieczony indywidualnym loginem i hasłem dostępowym. Administrator podejmuje działania mające na celu zapobieganiu dostępu do Konta Pracodawcy przez osoby niepowołane (inne niż Pracodawcy lub upoważnione przez nich osoby). Jednakże te działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sam Pracodawca nie zachowuje odpowiednich zasad bezpieczeństwa. W szczególności Pracodawca powinien zachować w poufności swoje hasło dostępowe umożliwiające zalogowanie się do Konta Pracodawcy w ramach Serwisu i nie udostępniać go osobom trzecim. Administrator informuje, że nie zwraca się do Pracodawcy o jego podanie, za wyjątkiem sytuacji, w której Pracodawca loguje się do swojego Konta Pracodawcy w ramach Serwisu. Ponadto w celu uniemożliwienia korzystania z Konta Pracodawcy w ramach Serwisu przez osoby nieupoważnione i niepowołane, Pracodawcy jest zobowiązany do dokonania niezwłocznego wylogowania się z Konta Pracodawcy po zakończeniu korzystania z Serwisu. W szczególności Kandydat powinien zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z funkcjonalności automatycznego zapisywania loginów i haseł dostępnych w ramach niektórych programów komputerowych.
 2. Każdorazowe logowanie się do Konta Pracodawcy wymaga podania ważnego hasła dostępowego ustanowionego przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie lub podczas procedury zmiany hasła, zgodnie z postanowieniem ust. 6 niniejszego paragrafu. 
 3. Użytkownik posiadający aktywne Konto Pracodawcy w ramach Serwisu ma możliwość odzyskania utraconego lub zapomnianego hasła dostępowego do logowania się do Konta Pracodawcy. W tym celu Użytkownik powinien wejść na podstronę Serwisu obejmującą okno do logowania się do Konta Pracodawcy, dostępną pod adresem: www.homejob.pl, a następnie kliknąć w napis „Zapomniałeś hasła?”, co spowoduje przeniesienie Użytkownika do dalszej podstrony Serwisu, a ramach której należy wpisać swój adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie. Wówczas na powyższy adres e-mail zostanie przesłana Użytkownikowi automatyczna wiadomość e-mail z linkiem do podstrony Serwisu obejmującej formularz elektroniczny umożliwiający wprowadzenie nowego hasła dostępowego. Nowe hasło dostępowe będzie aktywne automatycznie, niezwłocznie po jego ustanowieniu przez Użytkownika.
 4. Wszystkie dane i informacje podane przez Pracodawcę w ramach rejestracji i tworzenia Konta Pracodawcy lub w późniejszym terminie korzystania z Serwisu przez Pracodawcę, tworzą profil firmowy Pracodawcy, który będzie widoczny w ramach Serwisu dla Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w ramach Serwisu oraz utworzyli Konto Kandydata. Dokonując rejestracji w Serwisie oraz tworząc Konto Pracodawcy, Pracodawca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na powyższe udostępnienie jego profilu firmowego pozostałym zarejestrowanym Użytkownikom.  
 5. Pracodawca ma możliwość dokonania zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych i informacji podanych przez niego w jego profilu firmowym utworzonym w ramach Serwisu. W celu Pracodawca powinien zalogować się do swojego Konta Pracodawcy oraz przejść do zakładki „Twój profil” a następnie kliknąć w guzik „Edytuj mój profil”. 
 6. W ramach aktywnego Konta Pracodawcy może on zamieszczać w Serwisie Ogłoszenia, które widoczne będą dla Użytkowników (zarówno tych zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych w ramach Serwisie). Jednakże odpowiedzieć na Ogłoszenie zamieszczone przez Pracodawcę w ramach Serwisu mogą jedynie Kandydaci, czyli Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie. Ogłoszenia zamieszczane w ramach Serwisu przez Pracodawcę nie mogą być niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami prawa pracy, nie mogą zawierać w sobie treści powodujących dyskryminację pracownika, jak również nie mogą być niezgodne z celem i ideami Serwisu (określonymi w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu), nie mogą naruszać dobrych obyczajów, praw własności intelektualnej osób trzecich, jak również czyichkolwiek dóbr osobistych. Niedopuszczalne są również Ogłoszenia wymagające od Kandydatów ich wkładu własnego. Każde Ogłoszenie zamieszczone w ramach Serwisu przez Pracodawcę będzie uprzednio – przed jego opublikowaniem w ramach Serwisu – podlegało akceptacji Administratora, który zastrzega sobie prawo odmowy publikacji Ogłoszenia niezgodnego z powyższymi kryteriami. Akceptacja lub odmowa akceptacji nastąpi nie później niż w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od wprowadzenia Ogłoszenia (przy czym za dzień roboczy należy rozumieć każdy dzień tygodnia kalendarzowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy). Administrator może nie zaakceptować Ogłoszenia bez podawania przyczyny braku akceptacji. Jednakże, jeżeli Pracodawca będzie chciał poznać przyczynę, ma możliwość wysłania zapytania do Administratora poprzez elektroniczny formularz kontaktowy udostępniony w ramach Serwisu lub adres e-mail: kontakt@homejob.pl, a wówczas Administrator udzieli Pracodawcy odpowiedzi o przyczynach braku akceptacji.
 7. Administrator zastrzega, że Ogłoszenie w imieniu Pracodawcy może zamieścić w ramach Serwisu tylko osoba uprawniona należycie do jego reprezentacji w zakresie prowadzenia rekrutacji. W przypadku, gdy zamieszczenie Ogłoszenia jest odpłatne (nie jest dokonywane na warunkach promocji prowadzonej przez Administratora), informacje o płatności za Ogłoszenia będą widoczne dla Pracodawcy w ramach jego Konta Pracodawcy w Serwisie nie później niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od dokonania płatności przez Pracodawcę. Ogłoszenie będzie widoczne w Serwisie przez okres 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od daty jego publikacji, o ile z danego regulaminu promocji nie wynika inaczej. Ogłoszenie powinno zawierać wyłącznie ofertę odpłatnej pracy lub współpracy i może dotyczyć wyłącznie legalnej formy zatrudnienia lub współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną.
 8. Pracodawca jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Pracodawcy w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny, poprzez wejście na swoje Konto Pracodawcy w ramach Serwisu, wybrania opcji „Edytuj profil” oraz naciśnięcie przycisku „Usuń konto”.
 9. Usługa utworzenia i prowadzenia Konta Pracodawcy jest świadczona przez Administratora nieodpłatnie, jednakże opłacie podlega zamieszczanie Ogłoszeń zgodnie z obowiązującym cennikiem udostępnianym przez Administratora w ramach Serwisu, przy czym Administrator może również wprowadzić możliwość zamieszczania Ogłoszeń nieodpłatnie w niektórych okresach promocyjnych ustalanych przez Administratora, na zasadach określnych w regulaminach promocji udostępnianych przez Administratora w Serwisie.
 10. Pracodawcy korzystający z Usług świadczonych przez Administratora odpłatnie, wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 

§ 5. Usługa Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o bieżących ofertach pracy, liczbie zarejestrowanych Kont Kandydata i Kont Pracownika, nowościach i zmianach w ramach Serwisu, artykułach na blogu prowadzonego przez Administratora w ramach Serwisu, wynikach badań zrealizowanych przez Serwis, ciekawych trendach na rynku pracy, itp. 
 2. Użytkownik, zawierając umowę o świadczenie Usługi Newsletter z Administratorem, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), które podaje w formularzu elektronicznym zapisu na Newsletter udostępnionym w ramach Serwisu, bądź w trakcie tworzenia Konta Kandydata lub Konta Pracodawcy. Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego Użytkownik otrzyma od Administratora wiadomość e-mail na wskazany przez siebie w formularzu adres e-mail z linkiem, w który należy kliknąć celem potwierdzenia rejestracji, jak również z pełną informacją odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora. Użytkownik powinien niezwłocznie dokładnie zapoznać się z treścią przesłanej informacji o zasadach przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora. 
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter. Częstotliwość przesyłania do Użytkownika wiadomości elektronicznych w ramach Usługi Newsletter zależy wyłącznie od decyzji Administratora. 
 4. Usługa Newsletter jest bezpłatna. 
 5. Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi Newsletter (tj. wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter) w dowolnym momencie. Taka rezygnacja (wypowiedzenie) ma skutek natychmiastowy. W celu rezygnacji z Usługi Newsletter (wypowiedzenia umowy) Użytkownik kieruje oświadczenie w tym przedmiocie (np. o treści „Rezygnuję z Usługi Newsletter”) do Administratora na następujący adres e-mail: kontakt@homejob.pl lub klikając w link aktywny o treści: „Rezygnuję” zamieszczony w stopce każdej wiadomości Newsletter przesłanej do Użytkownika.  
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, bądź zakończenia świadczenie Usługi Newsletter w dowolnym momencie oraz bez konieczności podawania przyczyny lub uzasadnienia, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika w ramach dokonywania zapisu na Usługę Newsletter. 
 8. Wszelkie treści, grafiki, zdjęcia, rysunki, jak również ich fragmenty, przesyłane do Użytkowników w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1191, 1293, 1669, 2245,  2339 z późniejszymi zmianami) („Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”) i jakiekolwiek korzystanie z nich przez Użytkowników jest dozwolone jedynie w granicach dozwolonego użytku osobistego zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wyłącznie w granicach określonych postanowieniami § 6 Regulaminu.

§ 6. Prawa własności intelektualnej do Serwisu oraz treści i znaków zawartych w Serwisie

 1. Administrator lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osobistych lub majątkowych, praw wynikających z rejestracji znaku towarowego oraz innych praw własności intelektualnych („Prawa Własności Intelektualnej”) w odniesieniu do Serwisu jako całości, jak też jego poszczególnych elementów. Zawarte w ramach Serwisu treści, teksty, koncepcje, zdjęcia, grafiki, logo, dźwięki, animacje i filmy, a także ich układ w ramach Serwisie, jak również sam Serwis jako całość, są chronione prawem autorskim oraz innymi Prawami Własności Intelektualnej (,,Treści”).
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu (w tym z jego zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub innych Praw Własności Intelektualnych do Treści. Użytkownik może zapoznać się z tymi Treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego wyznaczonego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Jeżeli co innego nie wynika z postanowień Regulaminu, wszelkie znaki towarowe, znaki handlowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone w Serwisie („Znaki”) są prawnie chronione. Zgoda na korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się w Serwisie. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Administrator wyrazi na piśmie zgodę na takie użycie. 
 4. Z wyłączeniem zakresu objętego zezwoleniem udzielonym w ramach Regulaminu, nie wolno Użytkownikom kopiować, pobierać, rozprowadzać, publikować, zmieniać lub wykorzystywać Treści lub jej części, jak również wszystkich Praw Własności Intelektualnej na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w sieci komputerowej (w szczególności przy zastosowaniu jakichkolwiek środków rozpowszechniania elektronicznego) lub wykorzystywania Treści w jakikolwiek inny sposób, bez otrzymania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 5. Administrator oświadcza, że w razie jakiegokolwiek naruszenia Praw Własności Intelektualnej do Treści lub Znaków, czy tez do Serwisu jako całości lub jego poszczególnych części, będzie stanowczo egzekwował przysługujące mu lub jego licencjodawcom Prawa Własności Intelektualnej związane z Serwisem w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym między innymi na drodze postępowania karnego. 

§ 7. Treści prezentowane w Serwisie

 1. Serwis oraz treści w nim zamieszczone przez Administratora mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Administratorze, jego działalności, jak również o produktach i usługach Administratora oraz innych podmiotów, w tym zaufanych partnerów handlowych Administratora. 
 2. O ile w sposób wyraźny nie zostało to zastrzeżone w treściach zamieszczonych w Serwisie, treści te nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych (poza umowami o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu). 
 3. Administrator podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wszelkie informacje i treści prezentowane w ramach Serwisu, w tym w szczególności informacje cenowe, były dokładne i aktualne. Treści te zostały zgromadzone przez Administratora z najwyższą możliwą starannością. Jednakże, ponieważ wspomniane informacje są Użytkownikom udostępniane w ramach Serwisu wyłącznie dla celów informacyjnych, niekiedy mogą one szybko stać się nieaktualne. Wobec powyższego Administrator zaleca oraz rekomenduje, aby Użytkownicy korzystający z Serwisu oraz pragnące korzystać z Serwisu inaczej niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o działalności Administratora oraz produktach i usługach Administratora i jego zaufanych partnerów handlowych, we własnym interesie dokonywali weryfikacji tych informacji w bezpośrednich źródłach. 

§ 8. Niewłaściwe korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownicy są zobowiązani do niekorzystania z Serwisu:
 1. w jakikolwiek sposób (w szczególności poprzez wysyłanie informacji za pośrednictwem Serwisu), który jest oszczerczy, obraźliwy, obelżywy, nieprzyzwoity, obsceniczny lub ma charakter groźby;
 2. w sposób, który narusza jakiekolwiek Prawa Własności Intelektualnej lub zobowiązanie do zachowania tajemnicy; 
 3. w celu wyrządzenia szkody (majątkowej lub osobistej) jakiejkolwiek innej osobie; 
 4. w sposób naruszający dobra (w tym dobra osobiste) osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 5. w celu wprowadzenia wirusa lub innego niszczącego programu; 
 6. w jakikolwiek sposób stanowiący naruszenie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego; 
 7. w jakikolwiek sposób nie objęty upoważnieniem Administratora lub stanowiący naruszenie postanowień Regulaminu;
 8. w jakikolwiek sposób powodujący zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Administratora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania. 
 1. Administrator informuje, że będzie w pełni współpracować z organami ścigania, sądami lub innymi organami wykonywania prawa, nakazującymi lub zalecającymi Administratorowi ujawnienie tożsamości osoby wysyłającej drogą elektroniczną wiadomości lub materiały, o których mowa w postanowieniach niniejszego paragrafu. 
 2. Niezależnie od postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu, Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia danemu Użytkownikowi dostępu do Serwisu lub zablokowania / usunięcia konta Użytkownika, bądź wszelkiej korespondencji elektronicznej lub innej przesyłki danego Użytkownika w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez takiego Użytkownika postanowień Regulaminu (lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że wspomniane naruszenie nastąpiło lub wkrótce nastąpi). 
 3. Ponadto, Administrator zastrzega sobie prawo do: (i) odmowy zamieszczenia, bądź (ii) niezwłocznego usunięcia z Serwisu komentarza lub jakiejkolwiek innej treści, w tym Ogłoszenia zamieszczonego przez Pracodawcę, jeśli będą one zawierały elementy bezprawne, w tym stanowiące naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów prawa pracy, a ponadto jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej przysługujących osobom trzecim, w tym praw autorskich lub praw do znaku towarowego, jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich, jak również treści naruszające dobre obyczaje, obraźliwe, religijne, polityczne, pornograficzne, czy też treści propagujące faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, rasizm, dyskryminację płci, mobbing, obrażające uczucia religijne, czy też niezgodne z celem i ideami Serwisu (określonymi w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu) itp., bez konieczności podawania przyczyny i informowania komentującego Użytkownika lub Użytkownika zamieszczającego ww. treści, w tym Pracodawcy zamieszczającego Ogłoszenie, o odmowie zamieszczenia, bądź usunięciu zamieszczonego komentarza lub zamieszczonych ww. treści, w tym Ogłoszenia (jednakże z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 Regulaminu). Jednocześnie Administrator zastrzega, że nie prowadzi bieżącego monitorowania treści zamieszczanych w ramach Serwisu przez jego Użytkowników. Wyłączną odpowiedzialność za komentarze oraz inne treści, w tym Ogłoszenia, zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu, ponoszą zamieszczający je Użytkownicy.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Administrator podejmuje starania, aby wiadomości lub inne informacje uzyskane za pośrednictwem Serwisu były poprawne i dokładne, jednakże nie podejmuje wobec Użytkowników zobowiązania do zapewnienia tego w każdym przypadku. W związku z tym Administrator niniejszym informuje, że to w interesie Użytkownika jest dokonanie niezależnej weryfikacji tych wiadomości lub informacji w bezpośrednich źródłach. 
 2. Administrator ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania Serwisu na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku używania Serwisu oraz korzystania z Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności na skutek podania przez Użytkowników nieprawidłowych lub fałszywych informacji lub danych osobowych, bądź niedokonania niezwłocznej aktualizacji swoich informacji lub danych osobowych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczne znalezienie przez Kandydata odpowiedniej dla niego pracy lub współpracy z Pracodawcą, jak również za skuteczne znalezienie i wybranie odpowiedniego Kandydata przez Pracodawcę, za przestrzeganie przepisów obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów prawa pracy, przez Pracodawcę w toku procesu rekrutacyjnego, w którym uczestniczy Kandydat, jak również nie ponosi odpowiedzialności za umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawarte pomiędzy Pracodawcą a Kandydatem (w tym za dokonanie wyboru rodzaju umowy, okresu zatrudnienia / współpracy, warunków zatrudnienia / współpracy, w tym płacowych, ustalenia zakresu obowiązków itp.), jak również za należyte wywiązanie się z takiej umowy przez którąkolwiek z jej stron (Kandydata lub Pracodawcę).

§ 10. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Serwisu lub Usług.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 
 1. oznaczenie osoby i dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej); 
 2. dokładne określenie przedmiotu reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację, jak również opis, na czym polegały nieprawidłowości w reklamowanej Usłudze i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. 
 1. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Administratora. 
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na następujący adres: kontakt@homejob.pl.
 3. Zgłoszenia reklamacji będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez Administratora. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które wynikają z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 11. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług i/lub współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator

Podstawowym warunkiem technicznym korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Administratora jest posiadanie: 

 1. urządzenia technicznego (w tym urządzenia mobilnego), takiego jak np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy, umożliwiającego dostęp do Internetu oraz Serwisu;
 2. dostępu do Internetu oraz aktywnego połączenia z Internetem pozwalającego na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; 
 3. przeglądarki internetowej zainstalowanej prawidłowo na powyższym urządzeniu technicznym obsługującej następujące standardy:
 • HTTP i HTTPS;
 • HTML 5, XHTML i XML;
 • CSS 3;
 • JavaScript (w tym DHTML);
 • grafika w formatach: JPEG, PNG, GIF, SVG;
 • obiektowy model dokumentu (DOM);
 • ciasteczka (akceptacja ciasteczek to funkcja zwykle domyślnie włączona w przeglądarce);
 1. w odniesieniu do takich Usług jak Usługa Konta Kandydata, Usługa Konta Pracodawcy, Usługa Newsletter oraz Usługa Kontaktu – konta poczty elektronicznej (e-mail) w ramach dowolnej domeny.

§ 12. Dane osobowe Użytkowników

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez Administratora ich danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności i cookies.

§ 13. Dane kontaktowe Administratora

Jeśli macie Państwo pytania, sugestie, wątpliwości lub skargi odnośnie funkcjonowania Serwisu lub Usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, skontaktuj się z nami z wykorzystaniem elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego w ramach Serwisu, bądź tradycyjnie drogą pocztową, telefonicznie lub mailowo:

Homejob Magdalena Felczak

ul. Kabacki Dukt 2/39

02-798 Warszawa

telefon: 606 770 193

adres e-mail: kontakt@homejob.pl 

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu. 
 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu i dotyczących umów o korzystanie z Usług przez Użytkowników stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku aktywnego zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia Użytkownikowi jego pobranie, zapisanie na dowolnym nośniku, utrwalenie i wydrukowanie. 
 4. Administrator zastrzega, że może dokonać zmiany całości lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, publikując zmienioną wersję Regulaminu w Serwisie. Zmiana taka nie może naruszać praw nabytych Użytkowników, ani przepisów obowiązującego prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminie w Serwisie i będą obowiązywać po upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu ich publikacji w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną za pomocą Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację przez danego Użytkownika.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość okresowych oraz cyklicznych przerw w działaniu Serwisu w celu dokonania niezbędnych czynności technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, wprowadzenia niezbędnych zmian, w tym udoskonaleń, funkcjonalności Serwisu, czy też dokonania napraw ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu Serwisu w razie ich pojawienia się (tzw. „okna serwisowe”). O takich przerwach w działaniu Administrator będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował Użytkowników na stronach Serwisu. 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem  20 lutego 2020 roku.